LET OP: wij gaan weer open!

Goed nieuws!🥳

Vanwege het coronavirus is het helaas niet mogelijk om fysieke spreekuren te organiseren. Juist in deze periode zullen er misschien veel juridische vragen zijn. Daarom hebben wij besloten om vanaf deze week zaken per mail aan te nemen. Dit gaat als volgt in zijn werk:

❗️ U stuurt uw vraag per mail naar info@wetswinkeltwente.nl. Indien wij uw vraag in behandeling nemen, zult u onze privacyverklaring en algemene voorwaarden ontvangen. Wij vragen of u akkoord bent. Gaat u niet akkoord, dan kunnen wij u helaas niet verder helpen.

❗️ Wij vragen u om uw vraag zo duidelijk mogelijk te omschrijven, met ook zoveel mogelijk details zodat wij met alle omstandigheden rekening kunnen houden bij de beantwoording van uw vraag. Het zou fijn zijn als u de stukken die betrekking hebben op uw vraag (denk aan arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, een besluit van de gemeente) direct meestuurt met uw vraag.

❗️ Gelet op onze beperkte capaciteit kunnen wij maar 4 zaken per week aannemen. Het kan dus zijn dat uw vraag niet beantwoord wordt. In dat geval zal u een mail ontvangen dat uw zaak deze week niet zal worden behandeld, u zou het een week later nog eens kunnen proberen. Elke donderdagavond versturen wij de mails met daarin de boodschap of uw vraag wel of niet in behandeling wordt genomen. Wij vragen om uw begrip.

Wij hopen zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Schroom niet om vragen te stellen. Wij zullen ons best doen om u zo snel mogelijk te voorzien van een passend juridisch advies. U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar info@wetswinkeltwente.nl.

Column: grote uitgaven gedaan aan een evenement, maar COVID-19 staat in de weg, en nu?

Stel je voor, je hebt een bruiloftof een ander evenement op de planning staan. Je hebt hier geld, tijd en heel veel liefde in gestoken. Maar dan staat plotseling het coronavirus voor de deur. Gevolgd door allerlei annuleringen, verboden en geboden. Hoe nu verder? 

Bij een annulering kan aan twee opties gedacht worden: ontbinding (en dus terugbetaling) of schadevergoeding.  

Ontbinding 
Ontbinden is het beëindigen van het contract. Het gevolg is dat het contract zo veel als mogelijk moet worden teruggedraaid. Bijvoorbeeld: het door u betaalde bedrag moet worden terugbetaald. 

Het is ook mogelijk om gedeeltelijk te ontbinden. Denk bijvoorbeeld aan de ontbinding van een sportschoolabonnement voor alleen die ene maand dat u niet kon gaan door de coronacrisis. 

Voor ontbinding is vereist dat de afspraken niet worden nagekomen: een tekortkoming. Bij een annulering van een bruiloft of evenement is daar sprake van, aangezien het niet doorgaat. Het doet er niet toe om wat voor tekortkoming het gaat. De tekortkoming hoeft ook niet toerekenbaar te zijn. Ook als er sprake is van overmacht door de coronacrisis, dan nog blijft ontbinding mogelijk.  

Daarnaast moet er sprake zijn van verzuim. Daarvoor moet eerst een ingebrekestelling worden verstuurd. Dat is een brief waarin de andere partij een termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. Indien die partij zelf meedeelt niet na te kunnen komen, dan treedt verzuim automatisch in, dus zonder ingebrekestelling.  

Ontbinding blijft mogelijk als het alleen tijdelijk onmogelijk is om na te komen. Denk hierbij aan het tijdelijk niet kunnen leveren van een bepaald product of een evenement dat tot nader order wordt uitgesteld als gevolg van de coronacrisis. 

Voor het ontbinden van een contract is een schriftelijke verklaring aan de ander genoeg. U hoeft dus niet naar de rechter. 

Schadevergoeding 

Als door de tekortkoming schade ontstaat, moet de tekortkomende partij die schade vergoeden. Dat is anders als er sprake is van een overmachtssituatie.  

Er is sprake van overmacht, indien de tekortkoming niet komt door de schuld van de tekortkomende partij, maar indien het komt door andere onverwachte oorzaken. Als het alleen maar moeilijker of duurder wordt om na te komen, dan is dat nog geen overmacht. 

Indien een evenement wordt afgelast vanwege de coronacrisis, kan er wel sprake zijn van een overmachtssituatie. Dan is het niet mogelijk om schadevergoeding te eisen. Een leverancier die nu alternatieve en duurdere opties moet gebruiken, kan geen beroep doen op overmacht. 

Conclusie  

Kortom, indien u uw geld terug wilt, is daarvoor nodig dat u de overeenkomst ontbindt. U moet dus een brief sturen naar de andere partij. Als u ook schade heeft, dan kunt u wellicht ook schadevergoeding vragen, tenzij er sprake is van overmacht.  

Helaas zijn wij in verband met het coronavirus tijdelijk gesloten. Wij hopen u binnenkort weer te mogen verwelkomen op onze spreekuurlocaties in Almelo en Enschede, zodat wij u weer kunnen adviseren over al uw juridische vraagstukken. Voor actuele openingstijden en verdere informatie kunt u terecht op onze website (www.wetswinkeltwente.nl).  

Nihal Bostanci 
Medewerkster bij Stichting Wetswinkel Twente – locaties Almelo en Enschede 

Column: het onderscheid tussen dood door schuld, doodslag en moord

Dood door schuld, doodslag en moord; levensdelicten worden beschouwd als de meest ernstige delicten binnen het strafrecht. Bij elk van deze delicten gaat het immers om een persoon die het leven heeft gelaten. Het maakt voor de vraag of tot een veroordeling kan worden gekomen en welke straf wordt opgelegd nog al wat uit of er sprake is van dood door schuld, doodslag of moord. Daarom is het van belang om de verschillen tussen deze delicten uiteen te zetten. 

Dood door schuld 

Er is sprake van dood door schuld als door handelen of nalaten een ander komt te overlijden. Met schuld wordt hier een verwijtbare gedraging bedoeld. Er is geen opzet in het spel om een ander van het leven te beroven, maar de dood is wel aan de verdachte te wijten. Roekeloosheid en onoplettendheid zijn voorbeelden van schuld. De maximale strafbedreiging op dood door schuld is een gevangenisstraf van 2 jaar. 

Doodslag 

Doodslag is het opzettelijk beroven van het leven van een ander. Er is sprake van opzet als de verdachte wist of had moeten weten dat zijn gedraging iemands dood zou kunnen veroorzaken. 

De maximumstraf voor doodslag bedraagt 15 jaar. Daarnaast bestaat er ook nog ‘gekwalificeerde doodslag’. Hiervan is sprake wanneer de verdachte voorafgaand, tijdens of na het plegen van een ander strafbaar feit doodslag heeft gepleegd om de uitvoering van dat andere strafbare feit voor te bereiden, te vergemakkelijken of om de kans op betrapping te verkleinen. Dit wordt strenger bestraft dan de reguliere doodslag, namelijk met een maximumstraf van 30 jaar. 

Moord 

Moord is doodslag maar dan met voorbedachte rade. Met voorbedachte rade wordt bedoeld dat er voorafgaand aan de uitvoering sprake is geweest van een kalm overleg en bedaard nadenken. Van belang is dat de verdachte de tijd en gelegenheid heeft gehad om na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn daad. Indien iemand daadwerkelijk een plan heeft om een ander van het leven te beroven en dit vervolgens ook doet, is er sprake van moord. Voorbedachte rade blijkt in de praktijk moeilijk te bewijzen. Met name doordat de Hoge Raad in 2012 strengere eisen heeft gesteld aan bewijs voor voorbedachte rade. Moord kent de hoogste maximumstraf; levenslang. Echter, er kan ook een tijdelijke gevangenisstraf van maximaal 30 jaar worden opgelegd.  

Voor al deze levensdelicten geldt dat – in tegenstelling tot veel andere delicten – er geen richtlijnen voor het Openbaar Ministerie of oriëntatiepunten bestaan voor de rechter als het gaat om het opleggen van de straf. Deze delicten vergen maatwerk en zijn zeer afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Tevens is het verschil in strafmaat tussen moord en doodslag aanzienlijk groot, zo stelt ook de topman van het Openbaar Ministerie. Hij is van mening dat dit verschil verkleint dient te worden aangezien moord minder makkelijk bewezen wordt verklaard dan doodslag. Hij pleit dan ook voor een verhoging van de strafmaxima voor doodslag van 15 naar 20 jaar. Naar aanleiding van de zaak meyra waar de voorbedachte rade niet bewezen kon worden, pleitte de rechtbank Rotterdam ook voor ophoging van de maximale gevangenisstraf bij doodslag. De tijd zal het leren of dit daadwerkelijk zal gaan gebeuren.  

Met al uw juridische vragen bent u van harte welkom op het gratis spreekuur van Stichting Wetswinkel Twente. Iedere donderdagavond van 19:45 uur – 21:00 uur staan wij voor u klaar in Wijkcentrum ‘de Schöppe’ aan de Clematisstraat 2 te Almelo en in wijkcentrum ‘de Magneet’ aan de Hertmebrink 1 te Enschede. Wij stellen binnen 10 dagen een uitgebreid advies voor u op. 

NB. Let op! Wij zijn tijdelijk gesloten in verband met het coronavirus. We hopen u zo snel mogelijk weer te kunnen helpen. Houd onze website en Facebookpagina in de gaten voor de meest actuele informatie.

Naomi Burer 

Medewerkster Stichting Wetswinkel Twente – locatie Almelo 

LET OP: Wetswinkel tijdelijk gesloten i.v.m. corona

In verband met maatregelen die getroffen zijn om verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te voorkomen, zijn wij in ieder geval tot 6 juni 2020 gesloten. De wijkcentra waar wij vanuit opereren zijn tot die datum gesloten, dus wij hebben geen andere keuze dan ons daaraan te conformeren.

Wij hopen dat iedereen in goede gezondheid verkeert en blijft, en dat we jullie zo snel mogelijk weer kunnen helpen!

Column: welke kosten mogen worden doorberekend aan huurders?

Huurders zijn in Nederland goed beschermd. Zo mag de verhuurder niet zomaar de huurprijs verhogen. Daarnaast mag een verhuurder niet zonder goede reden een huurovereenkomst omtrent woonruimte opzeggen. Toch is het voor huurders van woonruimte niet altijd duidelijk welke kosten er nu voor de rekening van de huurder komen, en welke kosten de verhuurder moet dragen. Ik ga u in deze column proberen duidelijk te maken voor welke kosten u als huurder wordt beschermd, en welke kosten aan u doorberekend kunnen worden. 

Kleine herstellingen 

Kleine herstellingen komen op grond van de wet voor rekening van de huurder. U kunt hierbij denken aan het vervangen van deurknoppen, het installeren van een nieuwe brievenbus of het regelmatig maaien van het gras. Het betreft dingen die weinig kosten met zich meebrengen en waarvoor geen specialistische kennis nodig is. Brengt een herstelling hoge kosten met zich mee, dan komen deze kosten voor rekening van de verhuurder. Wilt u weten welke werkzaamheden allemaal onder kleine herstellingen vallen, dan kunt u het Besluit kleine herstellingen raadplegen. 

Grote herstellingen 

Grote herstellingen komen voor rekening van de verhuurder. Deze kosten mag hij niet aan u doorberekenen. U kunt hierbij denken aan het vervangen van kozijnen wanneer deze rot zijn, of het plaatsen van een nieuw vloer. Dit zijn herstellingen die  hoge kosten met zich mee brengen en waarbij specialistische kennis is vereist. De verhuurder is wettelijk verplicht deze herstellingen te doen. Daarnaast is de verhuurder verplicht alle gebreken die uw huurgenot aantasten weg te nemen, op zijn kosten. 

Servicekosten 

Bijna elke huurder betaalt servicekosten. Maar wat mag een verhuurder allemaal onder servicekosten scharen? Ten eerste valt onder de servicekosten de nutsvoorzieningen. Kosten voor gas, water en licht. Verder is limitatief vastgelegd welke kosten onder servicekosten mogen worden gerekend. In het Besluit servicekosten kunt u zien welke kosten de verhuurder onder servicekosten mag rekenen. . De servicekosten zijn in het verleden vaak een struikelblok gebleken voor verhuurders. Onenigheid over de hoogte van de servicekosten is één van de meest voorkomende geschillen tussen huurders en verhuurders. Uit onderzoek van huurdersvereniging Woonbond blijkt dat drie op de vier geschillen, waarbij de huurder stelt dat de servicekosten te hoog zijn, door de huurcommissie in het voordeel van de huurder wordt gewezen. 

Bemiddelingskosten 

Vooral bij studenten komt het vaak voor dat zij hun woonruimte huren via een bemiddelingsbedrijf. Werkt een bemiddelingsbedrijf voor een verhuurder, dan mag hij geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen. Biedt een bemiddelingsbureau u een woonruimte aan uit zijn eigen woningaanbod, dan werkt de bemiddelaar of makelaar voor de verhuurder van die woonruimte. Zelfs als de bemiddelaar niet door de verhuurder wordt betaald. In dat geval mag de bemiddelaar u dus geen bemiddelingskosten doorberekenen. Dit is in 2015 door de Hoge Raad bepaald. Een bemiddelaar mag namelijk niet ‘twee heren dienen’.  

Wilt u een kamer of woning huren en geeft u een bemiddelaar daarvoor een specifieke zoekopdracht, dan mag de bemiddelaar wel bemiddelingskosten aan u doorberekenen. In dat geval biedt de bemiddelaar namelijk geen woonruimte aan uit zijn eigen woningaanbod, maar gaat hij daadwerkelijk opzoek op basis van uw specificaties. De bemiddelaar werkt dan immers voor u.  

Let goed op, bemiddelaars gebruiken vaak andere namen voor bemiddelingskosten, zodat u ze toch betaalt. Ziet u bijvoorbeeld administratie-, advies-, commissie-, makelaars- of verhuurkosten staan, laat u dan niet voor de gek houden. Dit zijn allemaal bemiddelingskosten. Onder bemiddelaars vallen onder andere: bemiddelingsbureaus, makelaars, of andere tussenpersonen tussen u en de verhuurder. 

Heeft u het gevoel dat uw verhuurder of bemiddelaar kosten aan u doorberekend die niet voor uw rekening mogen komen, neem dan contact op met uw verhuurder. Komt u er met uw verhuurder niet uit, dan kunt u altijd bij ons terecht. 

Heeft u na het lezen van deze column nog vragen betreffende huurkosten? Dan bent u uiteraard van harte welkom met al uw juridische vragen. Wij staan elke donderdagavond van 19:45-21:00 uur voor u klaar in het Wijkcentrum ‘De Schöppe’ aan de Clematisstraat 2 te Almelo of in het Wijkcentrum “de Magneet”  aan de Hertmebrink 1 te Enschede. 

Voor meer informatie en de actuele openingstijden kunt u terecht op onze website (www.wetswinkeltwente.nl). 

Jelco Leijs 

Medewerker bij Stichting Wetswinkel Twente 

Column: van Bopz naar Wvggz en Wzd

Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels omtrent verplichte opname bij psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie veranderd. Voorheen werd alles geregeld in de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (hierna: Wet Bopz), maar vanaf 2020 zullen er twee afzonderlijke regelingen zijn: de Wet verplichte ggz (hierna: Wvggz) voor psychiatrische patiënten en de Wet zorg en dwang (hierna: Wzd) voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie. In deze column zullen enkele relevante wijzigingen toegelicht worden 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen die een gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving zijn gedwongen opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit wordt ook wel inbewaringstelling genoemd en dit dwangmiddel wordt alleen ingezet als uiterste redmiddel. Allereerst wordt over alle mogelijkheden die gebaseerd zijn op vrijwilligheid gedacht. Indien er geen noodsituatie is, beslist de rechter hierover via een rechterlijke machtiging. Aangezien het verschil in kenmerken en belangen van de verschillende patiënten, heeft de wetgever ervoor gekozen de Wet Bopz in twee nieuwe wetten te ondervangen.  

Wet verplichte ggz 

Tot voor kort waren bij de beslissing van de rechter de rechter, een griffier, de advocaat en psychiater van betrokkene en eventueel verplegers en familieleden aanwezig. Door deze samenstelling krijgt de patiënt makkelijk het gevoel dat de psychiater uiteindelijk het oordeel velt over de verplichte opneming. Dit is niet bevorderlijk voor de behandeling van de patiënt, omdat hij in zijn behandeltraject nog veel contact moet onderhouden met de psychiater. De wetgever wilde dit anders vormgeven. Met het intreden van de Wvggz komt er een commissie die het verzoek tot opneming indient bij het Openbaar Ministerie. Deze commissie zal ook bij de zitting aanwezig zijn, waardoor de psychiater zich kan focussen op zijn werk, namelijk de aan hem toevertrouwde patiënt behandelen. De commissie, die bestaat uit een aantal deskundigen uit verschillende disciplines, zal naar verwachting adviezen van betere kwaliteit kunnen uitbrengen, waardoor de rechter beter geadviseerd wordt vanuit verschillende disciplines en perspectieven.  

Daar waar de Wet Bopz opname centraal stelde, staat in de Wvggz met name de zorg centraal. Dit maakt dat men niet per se opgenomen hoeft te worden om verplichte zorg verleend te krijgen; in principe kan iemand ook thuis verplicht verzorgd worden.  

Vooralsnog kent de nieuwe wet ook meer behandelmogelijkheden en meer vormen van verplichte zorg, zoals bijvoorbeeld tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel – die plaatsvindt wanneer opname niet kan wachten op de beslissing van de rechter – en het toedienen van medicatie. Verder is de rechtspositie van de patiënt versterkt: de patiënt krijgt meer de mogelijkheid om zijn voorkeuren te uiten tijdens het hele proces en ook familieleden krijgen meer inspraak in de zorg van de patiënt.  

Wet zorg en dwang 

De Wet zorg en dwang gaat op 1 januari 2010 in. Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is ‘’Nee, tenzij’’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprak is van ernstig nadeel voor de patiënt/cliënt of zijn omgeving.  

Naast nieuwe functies en functiebenamingen kent deze wet als vernieuwing dat zij ook van toepassing is op patiënten die niet gedwongen zijn opgenomen. Dat kunnen zowel patiënten zijn die thuis wonen, als patiënten die vrijwillig zijn opgenomen.  

De Wzd is er om vrijheidsbeperking tegen te gaan en gaat uit van een getrapt zorgmodel. Dit houdt in dat eerst geprobeerd wordt om op vrijwillige basis zorg aan te bieden. Lukt dit niet, dan moet de zorgorganisatie een voorgeschreven stappenplan doorlopen waarbij de situatie goed wordt geanalyseerd, alternatieven in een multidisciplinair team worden bekeken en eventueel externe deskundigheid wordt ingeschakeld om mee te denken. 

De voorgaande informatie is erg algemeen en de wet kent natuurlijk specifiekere bepalingen. Bent u na het lezen van deze column nieuwsgierig geworden? Bij Stichting Wetswinkel Twente kunt u terecht met al uw juridische vragen. Onze medewerkers staan elke donderdagavond van 19:45 tot 21:00 voor u klaar tijdens het gratis inloopspreekuur. U kunt ons vinden in Wijkcentrum ‘de Schöppe’ aan de Clematisstraat 2 te Almelo en in Wijkcentrum ‘de Magneet’ aan de Hertmebrink 1 te Enschede.  

Voor meer informatie en de actuele openingstijden kunt u terecht op onze website (www.wetswinkeltwente.nl).  

Busra Bilge 

Medewerkster Stichting Wetswinkel Twente, locatie Almelo 
 

Nieuwe samenwerking: Centrum Advocaten

Vol trots presenteren wij u onze nieuwe samenwerking: Centrum Advocaten!

Centrum Advocaten Almelo is gespecialiseerd in arbeidsrecht, ondernemingsrecht, sociaal zekerheidsrecht, personen- en familierecht. Het kantoor is gevestigd in Almelo.

Elke donderdag van 15.00 tot 17.30 uur hebben zij een spreekuur waar u vrijblijvend kunt binnenlopen voor een kosteloos advies op één van de rechtsgebieden waar zij zich mee bezig houden. In een gesprek van ongeveer 20 minuten krijgt u een kort advies hoe u uw probleem het best kunt aanpakken en wat zij daarbij eventueel voor u kunnen betekenen.

Voor meer informatie over onze nieuwe samenwerking verwijzen wij u door naar www.centrumadvocaten.nl.

Wij zien uit naar een prettige samenwerking!

Column december: KOR

De nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) van de Belastingdienst komt eraan. De nieuwe KOR kan een oplossing zijn voor kleine ondernemers. Bent u een kleine ondernemer? Dan is deze informatie wellicht interessant voor u. 

Wat is de KOR? 

De huidige KOR verandert vanaf 1 januari 2020. Kleine ondernemers kunnen dan kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw). De nieuwe KOR levert ondernemers minder administratie op. U kunt in aanmerking komen voor de regeling als u in Nederland bent gevestigd, of wanneer u hier een vaste inrichting hebt. Daarnaast mag u niet meer dan €20.000,- omzet in een kalenderjaar hebben. 

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwe KOR, dan dient u dit voor 20 november 2019 te doen. Dit kunt u doen door het aanmeldingsformulier, die op de website van de Belastingdienst staat, in te vullen, te ondertekenen en het op te sturen naar de Belastingdienst. 

Wat zijn de verschillen tussen de huidige KOR en de nieuwe KOR? 

  • Tijdens de huidige KOR trekt u de btw die u zelf heeft betaald af van de btw die u hebt gerekend aan uw klanten. Wanneer het bedrag dat overblijft minder dan €1.883,- is, hoeft u maar een gedeelte of zelfs helemaal geen btw te betalen. Ook kunt u een ontheffing van de administratieve verplichtingen krijgen. Bij de nieuwe KOR vervalt de korting op de btw. U kunt vanaf 2020 dat bedrag niet meer terugvragen en de ontheffing van de administratieve verplichtingen vervalt. De nieuwe KOR is een vrijstelling voor de btw. 
  • Tevens kunnen tot 1 januari 2020 alleen natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen meedoen. Vanaf 1 januari 2020 kunnen ook rechtspersonen, zoals: stichtingen, verenigingen en Bv’s, gebruik maken van de nieuwe KOR. 
  • Daarnaast wordt tijdens de huidige KOR gekeken naar het bedrag dat u aan btw betaalt. Bij de nieuwe KOR wordt er gekeken naar de hoogte van de omzet. Die mag niet hoger zijn dan €20.000,-. 
  • Momenteel doet u nog btw-aangifte en stuurt u btw-facturen maar vanaf 2020 niet meer. 
  • Tot slot rekent u vanaf 2020 geen btw meer aan uw klanten en trekt u de btw die u betaalt ook niet meer af. 

Heeft u uitsluitend vrijgestelde prestaties en doet u daarom geen btw-aangifte? Dan is de nieuwe KOR niet voor u bedoeld en dan hoeft u zich niet aan te melden. Heeft u in 2019 al ontheffing van uw administratieve verplichtingen op basis van de huidige kleineondernemersregeling en is dat de reden waarom u geen btw-aangifte doet? Dan maakt u per 1 januari 2020 automatisch gebruik van de nieuwe KOR.  

Heeft u een vraag over de nieuwe kleineondernemersregeling of heeft u een andere vraag? Dan bent u van harte welkom tijdens de spreekuren van Stichting Wetswinkel Twente. Uiteraard kunt u ook voor andere juridische vragen terecht op onze inloopspreekuren. Iedere donderdagavond van 19:45 – 21:00 uur zijn wij voor u aanwezig in het Wijkcentrum “De Schöppe” aan de Clematisstraat 2, 7601 EJ te Almelo. Wilt u meer weten over Stichting Wetswinkel Twente? Neem dan een kijkje op onze website: www.wetswinkeltwente.nl

Kyra van Haarst 

Medewerkster Stichting Wetswinkel Twente 
 

Vacature: wij zoeken nieuwe medewerkers!

Voor onze locaties in Enschede en Almelo zoeken wij nieuwe medewerkers!

Wil jij je opgedane kennis graag toepassen in de praktijk en tegelijkertijd jouw steentje bijdragen aan de maatschappij? Vind jij het leuk om mensen te helpen hun juridische vraagstukken op te lossen en deel uit te maken van een gezellig en gemotiveerd team?

Solliciteer dan snel door je motivatie + CV te sturen naar info@wetswinkeltwente.nl en wie weet maak jij straks deel uit van ons team! Ook voor vragen naar aanleiding van deze vacature kun je gerust contact met ons opnemen.

Nieuwe samenwerking: RDZ Bewind

Vol trots presenteren wij u onze nieuwe samenwerking: RDZ Bewind!

RDZ Bewind biedt bescherming en zekerheid aan mensen die zelf (niet langer) in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. RDZ heeft een no-nonsens aanpak en gaat ‘Recht Door Zee’ om de belangen van u of uw naaste te behartigen.

Wilt u meer weten over Recht Door Zee Bewindvoering? Neem dan een kijkje op https://rdz-bewind.nl/.

Wij zien uit naar een prettige samenwerking!